Katarzyna Osińska-Skotak - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Katarzyna
Nazwisko: Osińska-Skotak
Tytuł: dr inż.
Edycja: 1

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: 1994 - Wydział Geodezji i Kartografii: "Opracowanie i analiza map rozkładu temperatury wykonanych na podstawie danych z satelity LANDSAT TM”; 1997 - Wydział Inżynierii Środowiska: „Wykorzystanie danych z satelity Landsat TM do określenia miejskiej wyspy ciepła”.
Wydział: 1. Wydział Geodezji i Kartografii; 2. Wydział Inżynierii Środowiska
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Najważniejsze osiagnięcia: W 1995 - podjęcie studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii 1995-1997 - udział w projektach naukowo-badawczych w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii (m.in. Opracowanie metodyki klasyfikacji obrazów SPOT dla potrzeb systemu informacji przestrzennej na poziomie gminy w ramach projektu polsko-francuskiego nt. „ADEMA. Images SPOT - Sources des donnés pour un SIG local. Exemple de commune de Brańszczyk en Pologne”; udział w przygotowaniu i organizacji kursu „A training of trainers programme to deepen the knowledge on use of land related spatial information PL 9206-04/I” w ramach projektu PHARE; udział w projekcie KBN pt. „SAT IN SOL - Zdjęcia satelitarne i komputerowe bazy danych w kartografii gleb”, udział w projekcie celowym KBN pt. „Koncepcja systemu informacji przestrzennej dla województwa ostrołęckiego i praktyczne rozwiązanie wybranych zagadnień na poziomie województwa i wybranej gminy rolniczej”; kierownik indywidualnego projektu badawczego KBN pt. "Metodyka wykonania mapy temperatur na podstawie kanału termalnego LANDSAT TM". Udział w polsko-francuskim eksperymencie naukowo-badawczym mającym na celu zbadanie wpływu położenia Słońca oraz kąta skanowania na pomiary radiometryczne w różnych przedziałach widma promieniowania elektromagnetycznego.) 1997 - Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej za pracę dyplomową pt. „Wykorzystanie danych z satelity Landsat TM do określenia miejskiej wyspy ciepła”. 1996/1997 - Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Freiburg im Breisgau
Nazwa: Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, Abteilung für Fernerkundung und Landschftsinformationssysteme
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Uczestnictwo w seminariach, kursach i różnego rodzaju zajęciach z teledetekcji, GIS, fotogrametrii oraz zastosowania teledetekcji i GIS dla badania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz w planowaniu przestrzennym na Uniwersytecie we Freiburgu. 2.doskonalenie znajomiości języka niemieckiego na zajęciach w Instytucie Goethego we Frankfurcie oraz w Kramer Schule we Freiburgu; 3. Praca nad tezami doktorskimi: a)przegląd literatury z zakresu teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, zastosowania teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym; kalibracji sensorów satelitarnych; wpływu atmosfery oraz algorytmów wykonywania korekcji atmosferycznej obrazów termalnych; algorytmów obliczania temperatury radiacyjnej oraz kinetycznej na podstawie danych satelitarnych LANDSAT TM; algorytmów obliczania współczynnika emisyjności kinetycznej na podstawie danych satelitarnych LANDSAT TM; b)testowanie różnych modeli komercyjnych oraz ulepszanie i testowanie własnych algorytmów obliczania temperatur radiacyjnych i powierzchniowych oraz wykonywania korekcji atmosferycznej; c)praca z nowymi wersjami oprogramowania ERDAS IMAGINE i PCI. 4.Udział w projektach realizowanych w Abteilung für Fernerkundung und Landschaftsinformationssystems oraz wymiana doświadczeń w zakresie technologii przetwarzania danych satelitarnych.
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: 1.W 2001 r. uzyskanie z wyróżnieniem tytułu naukowego doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii za rozprawę doktorską na temat: „Analiza wybranych metod przetwarzania satelitarnych zdjęć termalnych LANDSAT TM” 2. Obecnie adiunkt w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii Politechniki Warszawskiej (prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu teledetekcji i jej zastosowań; opieka nad pracami dyplomowymi z zakresu teledetekcji i GIS; udział w kilkunastu projektach naukowo-badawczych krajowych i miedzynarodowych; prowadzenie badań w zakresie metodyki przetwarzania zdjęć satelitarnych (wielo- i hiperspektralnych), zastosowań teledetekcji i GIS dla różnych dziedzin gospodarki; wykorzystywania danych teledetekcyjnych dla potrzeb kontroli upraw i zasiewów w systemie IACS; udział w pracach nad koncepcją i tworzeniem systemów informacji przestrzennej dla różnych potrzeb, itp.)
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): teledetekcja i systemy informacji geograficznej, planowanie przestrzenne, ochrona klimatu, ochrona krajobrazu

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski, niemiecki
Zainteresowania: podróże, fotografia, malarstwo, ogrodnictwo

edytuj